STATUT

 

STOWARZYSZENIA – DOBRE SĄSIEDZTWO

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
 

§ 1
 STOWARZYSZENIE – DOBRE SĄSIEDZTWO

zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, trwałym zrzeszeniem, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 07.04.1989r. - Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z póź. zm.), oraz niniejszego statutu. 

 

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość   ŁOSINIEC 

§ 3

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony. 

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania. 

§ 5

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 6

Stowarzyszenie używa godła i pieczęci. Wzór godła i pieczęci ustala Zarząd Stowarzyszenia. 

 Pobierz statut w wersji pdf

Dodatkowe informacje